Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  |  English

Nieuws

Last updated 170523 by Dick Verduin

 

Zie pagina vacatures voor de Vacature Biologische Veiligheidsfunctionaris (24 uur/week) bij Erasmus MC.

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief 44 van maart 2017 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is weer te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder documenten en vervolgens de folder nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform maart 2017

Inhoud

1. Van de redactie
2. Van de bestuurstafel
3. Uitnodiging Symposium
4. Commissie Communicatie
5. Nieuwtjes
6. Nieuwe Arbowet
7. Discussielijst
8. EBSA 2017
9. ABSA 2017

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform juni 2016

Inhoud

1. Van de redactie
2. Project Oplossen Knelpunten Besluit GGO
3. Trendanalyse Biotechnologie 2016
4. Verzoek van de Commissie Desinfectie
5. Biociden die formaldehyde bevatten of afscheiden: toelating en mogelijke alternatieven
6. Van de bestuurstafel
7. Discussielijst
8. WIP-richtlijn Virale hemorragische koortsen open voor commentaar
9. Dagvoorzitterrol seminar LabSafety op WoTS 2016
10. Project ‘web-based GGO database’
11. EBSA 2017
12. ABSA 2016

Verslag bijeenkomst ‘Veilig verder met synthetische biologie’

21 september 2016 door het RIVM en het Rathenau Instituut

Wetenschappers krijgen steeds meer controle over de fundamentele bouwstenen van het leven. Met deze kennis (her)ontwerpen zij organismen die kunnen helpen bij de productie van bijvoorbeeld medicijnen, brandstoffen en smaakstoffen. De ontwikkelingen zijn veelbelovend en gaan razend snel, maar roepen ook veiligheidsvraagstukken op. Hoe kunnen we blijven garanderen dat dergelijke producten veilig zijn? Een mogelijk antwoord is safe by design: zorg ervoor dat er al in de ontwerpfase van een product al over de veiligheid wordt nagedacht. Dit was dan ook het thema van de derde bijeenkomst van het RIVM en het Rathenau Instituut over synthetische biologie.

 

WIP-richtlijn Virale hemorragische koortsen open voor commentaar

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Virale hemorragische koortsen opengezet voor landelijk commentaar. Het gaat om een update van de huidige richtlijn waarin ook het aanvullend Ebola-advies is verwerkt. Omdat de Vereniging BVF Platform is vertegenwoordigd in de Expertgroep maken we u er graag op attent dat deze richtlijn openstaat voor commentaar. De conceptrichtlijn is te vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’. Op onze website vindt u de conceptrichtlijn en het commentaarformulier.

Reacties op de conceptrichtlijn kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 september 2016 door gebruik van te maken van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC VHK’.

Presentaties en foto’s Symposium 2016 beschikbaar

Op het besloten deel voor de leden zijn de ontvangen presentaties die gehouden zijn op het symposium op 5 april 2016 beschikbaar. Vanuit de pagina Algemeen zijn de presentaties te downloaden via de vermelde links. Ook kunnen alle presentaties worden gedownload vanuit de map "Symposium 2016 presentaties" onder documenten.

Spin-off LUMC produceert minder schadelijk fixeermiddel

Kennisnetwerk Biociden

http://www.kennisnetwerkbiociden.nl/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief_16_14_januari_2016/Medisch_centrum_produceert_minder_schadelijk_fixeermiddel

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde een alternatieve methode om weefsels te conserveren. Vloeistoffen voor het conserveren van weefsels vallen onder de Biocidenverordening. De klassieke conserveringsvloeistof bevat volgens het LUMC veel formaldehyde en fenol. Formaldehyde is kankerverwekkend. Het ontwikkelde alternatief bevat veel minder formaldehyde en geen fenol.


https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2015/december/Spin-off-minder-schadelijk-fixeermiddel/

Inventarisatie van knelpunten in de uitvoering van Besluit GGO 2013

In november 2015 is, door Ronald Zwart in opdracht van Bureau GGO, een rapport verschenen met een overzicht van de problemen die ervaren worden met de uitvoering van het nieuwe Besluit GGO. Het rapport kunt u terugvinden op onze website. (Documenten – Algemeen: 2015-11-19 Rapport Inventarisatie Knelpunten Uitvoering Besluit GGO) Voor dit rapport is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de knelpunten middels één-op-één gesprekken met een flink aantal biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF) en verantwoordelijk medewerkers (VM). Ook zijn er bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de Vereniging  BVF Platform, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Ministerie IenM en Bureau GGO. Na 7 pagina’s Probleembeschrijvingen in bijlage 1 staan in bijlage 2 ook alle oplossingrichtingen die in de gesprekken zijn genoemd. Een door het ministerie IenM ingestelde Stuurgroep zal binnenkort een besluit nemen over de keuze en uitwerking van de oplossingsrichtingen

Engelse versie film Bureau Biosecurity beschikbaar!

Het bureau biosecurity is het nationaal kennispunt voor de overheid en voor organisaties waar met risicovolle biologische stoffen wordt gewerkt. Het doel van het bureau biosecurity is om het nieuwe biosecurity beleid van de overheid uit te dragen door onder andere workshops en voorlichting.

http://www.bureaubiosecurity.nl/

- NL versie: http://www.bureaubiosecurity.nl/Kennisplein/Biosecurity_Film

- EN versie: http://www.bureaubiosecurity.nl/en/Information/Biosecurity_movie

De films kun je ook afspelen via Youtube:
- NL versie: https://www.youtube.com/watch?v=ZFnLoqxI34Y
- EN versie: https://www.youtube.com/watch?v=6RPFoTt2l-s

Gebruik van 70% ethanol voor desinfectie

(Onderstaande tekst is gebaseerd op informatie verschenen in de Nieuwsbrief van juli 2009 van de Vereniging BVF Platform en aangevuld met de informatie uit de Nieuwsbrief van september 2012)

Ethanol in een concentratie van 70% wordt in veel laboratoria gebruikt als desinfectiemiddel. Door het water in de oplossing kan ethanol micro-organismen binnendringen. Ethanol werkt vervolgens vetoplossend en eiwitdenaturerend. De oplossing verdampt en laat geen residuen achter. Het is heel snel (na een minuut) werkzaam tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen met envelop (zoals HIV en Hepatitis B en C). Het is niet voldoende werkzaam tegen sporen van bacteriën zoals die van Bacillus subtilis, of virussen zonder envelop (ook wel hydrofiele virussen genoemd) zoals adenovirus en norovirus.

Een desinfectiemethode bestaande uit het opbrengen van in 70% ethanol gedrenkte doekjes, gevolgd door schoonwrijven en daarna nogmaals besproeien, werkte wel afdoende voor B. subtilis. Waarschijnlijk worden de sporen verwijderd door het wrijven. Bovendien werkt een tweede desinfectiestap (door het nogmaals besproeien) extra desinfecterend.

In Nederland geldt sinds 1 oktober 2008 voor ethanol in de lucht op de werkplek een wettelijke grenswaarde van 260 mg/m³ voor een blootstelling gedurende acht uur. Deze waarde is gebaseerd op het kankerverwekkend vermogen van ethanol. Dit is gevonden in epidemiologische onderzoek naar de inname van ethanol en het risico op borstkanker bij vrouwen. Voor piekblootstellingen (gedurende 15 minuten) geldt een grenswaarde van 1.900 mg/m³. Deze laatste waarde is afgeleid uit de directe irritatie van ethanoldamp voor ogen en luchtwegen.

Ethanol staat in Nederland op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Op grond daarvan dient er een alternatief gezocht te worden voor het gebruik in de werksituatie.Als dat niet beschikbaar is, moet het gebruik van alcohol worden onderbouwd, moet er een risico-inventarisatie en –evaluatie van de werkzaamheden worden gemaakt en moet de blootstelling zo laag mogelijk worden gehouden.

Er is geen gelijkwaardig alternatief voor ethanol. Een schatting van het worst-case scenariovan de blootstelling kan worden gemaakt met behulp van een rekenmodel dat gebruikt is bij Wageningen UR (University & Research Centre) voor de volgende situatie: het desinfecteren van een microbiologisch veiligheidskabinet (MVK) type2 van 1,80 m breed met 35 ml 70% ethanol (voldoende om het werkblad een minuutnat te houden). Normaliter heeft zo’n MVK een luchtrecirculatie van 70%. Vaak wordt deze iets verstoord door snelle handelingen zoals bijvoorbeeld het desinfecteren. Dus stel er treedt 50% uittreding van de lucht op; de concentratie in de raamopening bedraagt dan maximaal 15 mg/m³. Dat is ruim beneden 10% van de grenswaarde voor piekblootstelling. Stel dat deze kast staat in een ruimte van 25 m³ zonder ventilatie, dan bedraagt de concentratie in de lucht van de ruimte maximaal 400 mg/m³. Dat is meer dan de grenswaarde voor de 8-uurs-blootstelling! Echter als er wel ventilatie is (stel de voor een laboratorium gewenste ventilatie van 5 x per uur), dan bedraagt de concentratie circa 125mg/m³. Dit is beneden de grenswaarde voor de 8-uurs-blootstelling. Met andere woorden in een goed geventileerde ruimte is te verwachten dat het desinfecteren van een MVK met voldoende 70% ethanoloplossing geen overschrijding van de grenswaarden veroorzaakt. Als er twijfel is aan de afmeting en ventilatie van de ruimte, is het aan te bevelen luchtconcentraties van ethanol te laten meten, zowel direct na het desinfecteren als in de vier uur daarna.

Voor het gebruik in andere situaties (bijvoorbeeld. het behandelen van een spill of het besproeien van materialen buiten een MVK) kan ook een schatting gemaakt worden van de blootstelling.

Het besproeien van materiaal gebeurt meestal vlak voor het MVK. Er van uitgaande dat er per keer 10 ml 70% ethanol wordt gesproeid, wordt de concentratie in de lucht buiten het MVK in een niet geventileerde ruimte van 25 m³ met behulp van bovengenoemde rekenmodel geschat op 220 mg/m³. Dit is meer dan10% van de grenswaarde voor piekblootstelling (deze is 1.900 mg/m³). Als deze werkzaamheden gedurende de hele dag plaatsvinden, dan komt de concentratie in de buurt van de grenswaarde voor 8-uurs-blootstelling: 260 mg/m³. In het eerste geval kan dus irritatie van ogen en luchtwegen optreden, in het tweede geval bestaat er in theorie een verhoogd risico op borstkanker. Als de ventilatie van de ruimte de gewenste 5 x per uur haalt, dan is de geschatte concentratie 70 mg/m³; dus beneden 10% van de grenswaarde voor piekblootstelling en beneden 50% van de grenswaarde voor 8-uurs-blootstelling.

Tijdens het desinfecteren van een spill door besproeien met 70% ethanol, absorberen met doeken, opruimen en afnemen van het oppervlak met doeken) zijn door Fujifilm Manufacturing Europe BV persoonlijke luchtbemonsteringsmetingen uitgevoerd ineen geventileerde ruimte gedurende 15 minuten, door de handelingen meerdere keren achter elkaar uit te voeren (een worst-case situatie dus). De resultaten lieten een luchtconcentratie zien van 290 mg/m³. Dus in deze situatie is de mogelijke concentratie in de lucht hoger dan 10% van de piekblootstelling. Bij een eenmalige afhandeling van een spill in een geventileerde ruimte zal de concentratie beneden deze 10%-waarde liggen en dus geen risico op luchtwegirritatie geven. Bij een niet-geventileerde ruimte kan de concentratie wel in de buurt komen van de 10%-waarde.

Aanbeveling: laat de ventilatie in een ruimte controleren door een Technische Dienst. Als deze lager is dan vijfvoudig, laat dan de concentratie van ethanol in de lucht meten, direct na het desinfecteren en in de vier uur daarna.

Diny van Faassen (06-46705551)

Biologischeveiligheidsfunctionaris/arbeidshygiënist

16 oktober 2012

‘Illegale’ desinfectiemiddelen: het vervolg

(Uit de Nieuwsbrief van september 2012)

 

Na onze melding in de nieuwsbrief van juli 2012 kan de Commissie Desinfectie nu goed nieuws brengen over de ‘legalisering’ voor gebruik in onderzoekslaboratoria van twee desinfectiemiddelen. Op 27 juli 2012 is het desinfectiemiddel Virkon S (Dupont; leverancier Biosecurity BV) toegelaten op de Nederlandse markt en door bemiddeling van de Commissie Desinfectie ook voor gebruik in onderzoekslaboratoria. Zo ook is Natriumhypochloriet (Brentagg) per 31 augustus 2012 toegelaten voor gebruik in onderzoekslaboratoria. Dit is ons eerste succes op de weg naar het toegelaten krijgen van desinfectiemiddelen in onderzoekslaboratoria. Na onze oproep in de nieuwsbrief zijn nog een aantal desinfectiemiddelen aan ons doorgegeven. Hieronder is in tabelvorm een overzicht weergegeven van de desinfectiemiddelen die meegenomen zijn/worden in ons bemiddelingsproces met daarbij de stand van zaken.

Voor een aantal middelen is geen dossier ingediend in het kader van het gedifferentieerd handhavingsbeleid (* in tabel) of is het dossier al gesloten, zonder dat toelating in onderzoekslaboratoria is opgenomen (rood in tabel). Voor deze middelen is het dan ook niet (meer) mogelijk op simpele wijze, door toevoeging van enkele zinsneden, toelating in onderzoekslaboratoria te verkrijgen. De Commissie Desinfectie zal toch alles in het werk stellen, via de contacten bij ILenT en IenM Beleid, toelating van deze middelen te bewerkstelligen. Wij houden jullie op de hoogte.

 

Desinfectiemiddel

Stand van zaken per oktober 2012

Virkon S (Dupont; leverancier Biosecurity BV)

Toegelaten (27 juli 2012)

Natriumhypochloriet (Brentagg)

Toegelaten (31 augustus 2012)

Mikrozid AF Wipes (Schulke & Mayr)

Toegelaten (15 juni 2012); echter niet in onderzoekslaboratoria

Sporklenz (Steris)

In behandeling voor toelating in onderzoekslaboratoria

UltraSan Ultra Rapid (Aseptix)

In behandeling voor toelating in onderzoekslaboratoria

Incidin Foam (Ecolab BV)

Toegelaten (13 januari 2012); echter niet in onderzoekslaboratoria

Incidin Plus (Ecolab BV)

Toegelaten (13 januari 2012); echter niet in onderzoekslaboratoria

Terralin Protect (Schulke & Mayr)

Dossier al gesloten; geen toevoeging voor gebruik in onderzoekslaboratoria

Des-O (Cargill BV)

Dossier ingediend i.h.k.v. gedifferentieerd handhavingsbeleid; in behandeling bij Commissie Desinfectie

Bakta (Ecolab BV)

Reeds toegelaten in onderzoekslaboratoria

F10 Biocare*

 

Geen dossier ingediend i.h.k.v. gedifferentieerd handhavingsbeleid; in behandeling bij Commissie Desinfectie

HAZ-TAB (Guest Medicals)*

Trigene Advance (Medichem)*

Lipuqi-nox (Alconox)*

Prothermal (Lucerna-Chem)*

Rely-On (Dupont)*

 

Vetgedrukt: Toegelaten in onderzoekslaboratoria

Cursief:  Niet toegelaten in onderzoekslaboratoria

Normaal: In behandeling

Video "Precies zoals het hoort"

Bureau GGO heeft met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de video "Precies zoals het hoort" op YouTube gezet. De video is vrij te gebruiken voor instructie maar uiteraard niet om te misbruiken (bewerken, commercieel uitbaten, etc.). Er
mogen voor educatieve doelen stukjes buiten de context van de film worden gebruikt. Opnieuw monteren en daarmee wijzigen van het scenario mag niet.
Via de volgende link is de video op YouTube te vinden:
De link is: http://www.youtube.com/watch?v=xbdi95IxUw8&feature=youtu.be
(De korte link is: http://youtu.be/xbdi95IxUw8).
Bronvermelding:
Instructiefilm over "Veilige microbiologische techniek (VMT) en GGO-regelgeving",
voor biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF), gemaakt in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen ministerie van VROM).

Inloggen en gebruikersnaam

23-7-2008 Momenteel is het zo, dat uw gebruikersnaam gelijk is aan het emailadres dat op 1 mei 2008 bij ons bekend was. Indien u ooit uw emailadres wijzigt, blijft uw oude gebruikersnaam van kracht! U kunt dus nooit met uw nieuwe emailadres als gebruikersnaam inloggen. Als u problemen heeft kunt u dit melden aan Moniek de Liefde - van Beest of René van Elk.


Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Vacature Biologische Veiligheidsfunctionaris (24 uur/week) bij Erasmus MC

Vacature Biologische Veiligheidsfunctionaris (24 uur/week) bij Erasmus MC
Lees meer »

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform

Nieuwsbrief 44 van maart 2017 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is weer te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder docum
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS