Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Vereniging BVF Platform, statutair gevestigd te Utrecht. De vereniging verwerkt de door leden zelf verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De vereniging slaat van haar leden de volgende gegevens op:
- Persoonsgegevens: Naam, m/v, titulatuur, geboortedatum en e-mailadres;
- Ministeriele beschikking met BVF-toelatingsnummer).
- Contactadres (werkadres) en telefoonnummer(s);
- Gegevens werkveld, functie(s), expertise(s) en beschikbaarheid als buddy:

Het doel van de gegevensverwerking is een registratie van onze leden voor de administratie van het lidmaatschap en de informatieverstrekking over verenigingsactiviteiten. De vereniging informeert de leden via de website (www.bvfplatform.nl), per email, per digitale nieuwsbrief en via sociale media.
Zodra een lid het lidmaatschap opzegt worden haar/zijn gegevens uit de registratie verwijderd.

De vereniging maakt gebruik van een dienstverlener, de website-host, voor verwerking en administratie van persoonsgegevens. Met de dienstverlener die persoonsgegevens verwerkt heeft de vereniging een verplichte verwerkersovereenkomst ondertekend die voldoet aan de AVG-bepalingen. In de verwerkersovereenkomst zijn duidelijke maatregelen beschreven om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.

Alleen als de vereniging er wettelijk toe wordt verplicht kunnen gegevens worden gedeeld met toezichthouders, de fiscus en opsporingsautoriteiten.

Inzage en wijziging van de persoonsgegevens is voor leden mogelijk via het beveiligde, alleen voor leden toegankelijke, deel van de website.

Een verzoek tot opzegging van het lidmaatschap en overige vragen kunnen gemaild worden naar het secretariaat: bestuur@bvfplatform.nl

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Bericht over privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) in werking getreden. Ook voor onze vereniging heeft dit consequenties.
Lees meer »

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform

Nieuwsbrief 51 van december 2018 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder documenten en vervolgens de folder nieuwsbrieven9
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS