Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Nieuws

Last updated 191001 by Karin de Cock

 

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het document aanvragen bij de secretaris van het bestuur van het BVF-platform via bestuur@bvfplatform.nl.

Het doel van incidenten beheersing/management is om zo snel mogelijk te handelen en de ongewenste gebeurtenis te herstellen, eventuele gevolgeffecten te voorkomen of te verminderen. Om te kunnen handelen ingeval van een ongewenste gebeurtenis is het zaak om daarop voorbereid te zijn. Met deze leidraad geven we u handvatten om uw organisatie voor te bereiden op ongewenste gebeurtenissen waarbij biologische agentia van risicoklasse 2 en 3 aanwezig (kunnen) zijn.

De leidraad is opgebouwd uit zes hoofdstukken en een hoofdstuk met bijlagen. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid en gaat vervolgens in op drie mogelijke scenario’s, namelijk incident, accident en calamiteit met een BA van risicoklasse 2 en 3.

  • Hoofdstuk 2 gaat in op de voorbereiding op ongewenste gebeurtenissen met aandacht voor scenario identificatie, taakvaststelling, vormgeving van op te volgen procedures, voorlichting, oefening en er wordt aandacht besteed aan biosecurity.
  • Hoofdstuk 3 gaat in op de organisatie van de taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij ongewenste gebeurtenissen.
  • Hoofdstuk 4 gaat in op het melden en de afhandeling van de ongewenste gebeurtenissen.
  • Hoofstuk 5 beschrijft de evaluatie van de ongewenste gebeurtenis.
  • Hoofdstuk 6 spitst zich toe op voorlichting en training.
  • In de bijlagen komen voorbeelden van best practices aan de orde.

 

 

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.


Sinds het Europese Hof besloten heeft dat genome editing van planten onder de ggo-regelgeving valt, is een debat ontstaan over de al dan niet noodzaak van aanpassing van de EU regelgeving. In het symposium wordt door een aantal internationale sprekers een overzicht gegeven van de mogelijkheden en beperkingen die genome editing biedt voor de plantenveredeling en gewasverbetering, de verschillende perspectieven op genome editing, de wereldwijde verschillen in regelgeving en de consequenties daarvan, en mogelijk alternatieven voor de huidige Europese regelgeving.

Aanmelding voor dit symposium kan via de symposiumwebsite. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar aanmelding vooraf is noodzakelijk vanwege de beperkte capaciteit van de zaal en vanwege veiligheidsoverwegingen.

Enquête over de implementatie van de EU ABS Verordening

De Europese Commissie vraagt universiteiten, onderzoeksinstellingen, en andere gebruikers van genetische bronnen die onderzoekssubsidies aanvragen een enquête in te vullen. Via deze enquête hoopt de EC een beter beeld te krijgen van het kennisniveau omtrent de EU ABS Verordening en het effect van de Verordening op de dagelijkse praktijk van onderzoekers. De deadline voor het invullen is 15 september.
Meer info en link naar de enquête:
https://subsites.wur.nl/nl/absfocalpoint/show/Enquete-over-de-implementatie-van-de-EU-ABS-Verordening.htm

Bericht over privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) in werking getreden. Ook voor onze vereniging heeft dit consequenties. Verzamelen van persoonsgegevens mag alleen als duidelijk is vastgelegd wat, hoe en waarom we dit doen. Daarnaast moeten we deze registratie voldoende beveiligen met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In de nieuwe privacyverklaring (http://www.bvfplatform.nl/5179/privacyverklaring.html) leest u welke gegevens we verzamelen en met welk doel wij deze verwerken.

Ook onder de nieuwe regels hebben alle leden het recht en de mogelijkheid om hun eigen gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Elk nieuw lid verstrekt zelf de gewenste gegevens en geeft daarmee in principe toestemming aan de vereniging BVFp voor registratie en verwerking.

De vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan derden met uitzondering van de website host. Met de website host is een verwerkers-overeenkomst opgesteld waarin afspraken staan over veilige opslag van de persoonsgegevens en hoe te handelen bij datalekken.

Wanneer u als lid een klacht in wilt dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens kan dat via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid? – neem dan contact op met het secretariaat via bestuur@bvfplatform.nl

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform jaargang 17 nummer 51 december 2018
Inhoud Nieuwbrief december 2018
1. Van de redactie
2. Van de bestuurstafel
3. Commissie Communicatie
4. Nieuwtjes
5. Discussielijst
6. EBSA 2019
7. ABSA 2019

Inzage uitsluitend voor leden.

Het gezamenlijke symposium “Emergency preparedness and response” van de Belgian Biosafety Professionals en de Vereniging BVF Platform zal gehouden worden op dinsdag 5 februari 2019 in plaats van zoals eerder aangekondigd op 9 oktober 2018. De locatie is ongewijzigd en blijft dus Rotterdam.

Het bestuur hoopt zo snel mogelijk het programma in te vullen en ziet jullie allemaal graag op dinsdag 5 februari in Rotterdam.

SAFE THE NEW DATE!!!

------------------------

Tijdens de vakbeurs World of Technology & Science 2018 wordt aandacht besteed aan ‘Veiligheid op het lab’ via twee items:
1. Het seminar Veiligheid op het lab, (https://wots.nl/conferenties/veiligheid-op-het-lab/) op dinsdagochtend 2 oktober 2018
2. Het beursproject Veiligheid op het lab X-pedition, (https://wots.nl/x-pedition-veiligheid-op-lab/) elke beursdag met onderwerpen als persoonsbescherming, juiste inrichting van het lab, cursussen, schone lucht en het waarborgen van (brand)gevaarlijke stoffen.

World of Technology & Science (www.wots.nl) wordt gehouden van 2 tot en met 5 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. De beurs is opgedeeld in vijf werelden: World of Automation, World of Laboratory, World of Motion & Drives, World of Electronics en World of Industrial Processing. De beurs bevat circa 400 exposanten en 15.000 bezoekers uit met name België en Nederland.

De presentaties en foto's van het jaarlijkse Symposium 2018 van de Vereniging BVF Platform zijn weer beschikbaar onder het ledendeel van de website.

New developments in the discussion whether mutagenesis techniques are exempt or part of GMO-legislation. 

According to Advocate General Bobek, organisms obtained by mutagenesis are, in
principle, exempted from the obligations in the Genetically Modified Organisms
Directive. But....It follows that mutagenesis techniques are exempt from the
obligations of the GMO Directive provided that they do not involve the use of recombinant nucleic acid molecules or GMOs other than those produced by one or more of the methods listed in Annex I B. For Press release see: Court of Justice of the European Union 180118 Mutagenesis Press Release cp180004en.pdf. For complete opinion see: Opinion of Advocate General Michal Bobek on mutagenesis 180118 CURIA - Documents.pdf

The Advocate General’s Opinion is not binding on the Court of Justice. It is the role of the Advocates General to propose to the Court, in complete independence, a legal solution to the cases for which they are responsible. The Judges of the Court are now beginning their deliberations in this case. Judgment will be given at a later date.

Engelse versie film Bureau Biosecurity beschikbaar!

Het bureau biosecurity is het nationaal kennispunt voor de overheid en voor organisaties waar met risicovolle biologische stoffen wordt gewerkt. Het doel van het bureau biosecurity is om het nieuwe biosecurity beleid van de overheid uit te dragen door onder andere workshops en voorlichting.

http://www.bureaubiosecurity.nl/

- NL versie: http://www.bureaubiosecurity.nl/Kennisplein/Biosecurity_Film

- EN versie: http://www.bureaubiosecurity.nl/en/Information/Biosecurity_movie

De films kun je ook afspelen via Youtube:
- NL versie: https://www.youtube.com/watch?v=ZFnLoqxI34Y
- EN versie: https://www.youtube.com/watch?v=6RPFoTt2l-s

Video "Precies zoals het hoort"

Bureau GGO heeft met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de video "Precies zoals het hoort" op YouTube gezet. De video is vrij te gebruiken voor instructie maar uiteraard niet om te misbruiken (bewerken, commercieel uitbaten, etc.). Er mogen voor educatieve doelen stukjes buiten de context van de film worden gebruikt. Opnieuw monteren en daarmee wijzigen van het scenario mag niet.
Via de volgende link is de video op YouTube te vinden:
De link is: http://www.youtube.com/watch?v=xbdi95IxUw8&feature=youtu.be
(De korte link is: http://youtu.be/xbdi95IxUw8).
Bronvermelding:
Instructiefilm over "Veilige microbiologische techniek (VMT) en GGO-regelgeving",
voor biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF), gemaakt in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen ministerie van VROM).

Inloggen en gebruikersnaam

2018 -  Uw gebruikersnaam is gelijk is aan het e-mailadres.  Als u problemen heeft met inloggen meldt het dan aan CommissieCommunicatie@bvfplatform.nl


Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS