Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Overheid en wet- en regelgeving

reactie van het BVF-platform op de Ontwerpregeling. Ingestuurd op 30 januari 2014.

Wijzigingen regeling GGO

In Nederland zijn handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) gebonden aan regels. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen en zijn verder uitgewerkt in de Regeling genetisch gemodificeerde organismen. De in de Regeling GGO en genoemde bijlagen zijn te downloaden op de pagina’s van Bureau GGO onder Documenten/ Regelgeving. De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op Europese richtlijnen. Voor ingeperkt gebruik is dit 2009/41/EG en voor introductie in het milieu 2001/18/EG.

De Regeling GGO geeft voorschriften met betrekking tot ingeperkt gebruik en tot introductie in het milieu. Onder ingeperkt gebruik worden handelingen met GGO’s verstaan in laboratoria, proefdierstallen, plantencellen en dergelijke. Onder introductie in het milieu worden veldproeven, maar ook medische toepassingen zoals gentherapie verstaan. De BVF is wettelijk gezien de aangewezen toezichthoudend functionaris voor ingeperkt gebruik, de Milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) voor introductie in het milieu. De vergunningverlening verloopt in beide gevallen via Bureau GGO.

Bevoegd gezag

Het ministerie van IenM is in Nederland de bevoegde autoriteit met betrekking tot deze Europese richtlijnen en verantwoordelijk voor de implementatie ervan in de Nederlandse wetgeving. Het Bureau GGO is een onderdeel van het  Stoffen Expertise Centrum (SEC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het bureau verzorgt de uitvoering van het Besluit GGO en is het contactpunt voor de informatieverstrekking met betrekking tot kennisgevingen en vergunningaanvragen. De uiteindelijke beschikking op kennisgevingen en vergunningaanvragen geschiedt door het Ministerie van IenM. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) is een onafhankelijke technische wetenschappelijke adviescommissie die onder meer de Minister van IenM gevraagd en ongevraagd adviseert over risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met GGO’s.

De  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met het toezicht op- en handhaving van het Besluit GGO en controleert op het gebruik en de markttoelating van GGO’s. Daarbij gaat het om gebruik in laboratoria (ingeperkt gebruik), veldproeven en gentherapie (introductie in het milieu) en om markttoelating. De ILT controleert jaarlijks circa 50 laboratoria met een vergunning voor ingeperkt gebruik. In laboratoria (ingeperkt gebruik) worden de regels en voorschriften over het algemeen goed nageleefd, de naleving is in meer dan 80% van de gevallen in orde. Bij veldproeven en gentherapie (introductie in het milieu) zijn zelfs nagenoeg geen tekortkomingen meer te vinden.

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS