Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Aangrenzende wet- en regelgeving

Tijdens zijn werkzaamheden krijgt de BVF vaak te maken met wetgeving die niet direct tot het eigen werkgebied behoort. Hieronder staat een niet complete opsomming van deze aangrenzende wetgeving:

 Arbeidsomstandighedenbesluit

Bij activiteiten met voor de mens pathogene micro-organismen, ook als deze genetisch gemodificeerd zijn, gelden voor de werkgever allerlei verplichtingen die merendeels staan beschreven in artikel 4.84 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze artikelen zijn gebaseerd op Europese regelgeving 2000/54/EG. Zie ook hoofdstuk 3 II.5 van de Leidraad.

Extern transport van biologische materialen

Het transport van biologische materialen is aan uitgebreide wet- en regelgeving gebonden (zie bijvoorbeeld de document gemaakt waarin de complexe materie rondom het nationale en internationale transport van biologisch materiaal is samengevat. Tevens zijn flowschema’s gemaakt voor het indelen van biologische stoffen in juiste vervoerscategorie.

Afval

De afvoer en verwerking van biologisch afval is in Nederland geregeld in het Landelijk Afval Beheersplan in het bijzonder Sectorplan 19: Afval van gezondheidszorg bij mens of dier. Tevens moet rekening gehouden worden met de Nederlandse wetgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Welke desinfectiemiddelen er gebruikt mogen worden voor het afdoden van GGO’s en het desinfecteren van herbruikbare materialen, besmette oppervlakken, etc. is gebonden aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Alleen middelen die zijn toegelaten in Nederland mogen worden gebruikt. De toelating wordt geregeld door College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctbg). Of een desinfectiemiddel is toegelaten is te vinden in de bestrijdingsmiddelendatabank.

Wet op de dierproeven

Als in een organisatie gewerkt wordt met genetisch gemodificeerde proefdieren of er wordt gewerkt met proefdieren in associatie met (genetisch gemodificeerde) micro-organismen dan zal de BVF in contact komen met de proefdierdeskundige. Deze functionaris ziet in het bijzonder toe op het welzijn van de dieren die in een experiment zitten. Daarnaast stelt de Gezondheids- en welzijnwet voor dieren eisen aan het houden van dieren, die dus ook gelden voor het huisvesten van proefdieren. Zie ook hoofdstuk 3 II.6.1 en 3 II.6.2 van de Leidraad

Biotechnologie bij dieren

 Als een onderzoeker in Nederland zelf biotechnologische handelingen wil verrichten met dieren, zoals het maken van transgene dieren (gewervelde en ongewervelde dieren), dan is daar een vergunning voor nodig op grond van het Besluit biotechnologie bij dieren. Sinds 1 januari 2010 (zie ook het persbericht van LNV) is dit niet in alle gevallen meer zo. Voor het maken van een transgeen dier is voor biomedisch onderzoek geen vergunning meer nodig. De lokale Dier Experimenten Commissie (DEC) is op dat moment de bevoegde instantie om toestemming te verlenen voor het maken van de transgeen. Zie ook hoofdstuk 3 II.6.2 van de Leidraad

Import van dierpathogenen en dierlijke bijproducten

Wanneer er een dierpathogeen of materiaal van dierlijke oorsprong geïmporteerd gaat worden, dan is hier een importontheffing voor nodig die wordt afgegeven door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Een import vergunning kan ook noodzakelijk zijn voor de import van levende dieren, insecten, etc. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. De aanvraag moet vergezeld zijn van een verklaring van de BVF als het om pathogenen of GGO’s gaat die geïmporteerd gaan worden. Voor informatie over de importregels en importontheffingen kunt u contact opnemen met VWA via import@vwa.nl of 078 – 611 2100

Gebruik en levering dierlijke bijproducten

Voor het gebruik van dierlijke bijproducten (kijk hier voor een omschrijving) heeft een instituut een toestemming nodig van de VWA. De wetgeving in Nederland is gebaseerd op een Europese verordening 1774/2002/EG. Er is niet alleen een toestemming nodig voor het gebruik van dierlijke bijproducten, maar ook voor het leveren of verwerken daarvan, bijvoorbeeld in het kader van de verwerking van dierlijk afval. Erkenningen moeten aangevraagd worden bij de VWA.

Plantpathogenen en quarantaine organismen

Plantpathogenen (micro-organismen, maar ook parasieten, nematoden, insecten, mijten) zijn schadelijk voor planten. Die plantpathogenen die niet in Nederland voorkomen en mogelijk schadelijk zijn voor de inheemse planten zoals cultuurplanten en land- en tuinbouwgewassen vallen ook nog onder de quarantaineorganismen. Voor het werken met-, het transporteren en importeren van plantpathogenen en quarantaineorganismen (al dan niet genetisch gemodificeerd) en materialen die hiermee zijn besmet zijn regels van de Plantenziektenkundige Dienst  van kracht. Op basis van EU richtlijn 2008/61/EG kan de Plantenziektenkundige Dienst voor onderzoeksdoeleinden een ontheffing van het verbod verlenen voor import en vervoer van de zending.

Overige aangrenzende wetgevingen 

Wet milieubeheer

Nodig voor het in bedrijf hebben van onder meer laboratoria waar met GGO’s gewerkt wordt. Vergunning wordt afgegeven door de gemeente, provincie of het rijk. Zie ook hoofdstuk 3 I.2 van de Leidraad. 

Besluit informatievoorziening rampen en ongevallen

Dit besluit verplicht organisaties die activiteiten hebben met GGO’s op niveau 3 of hoger of met pathogenen op beheersingsniveau 3 of hoger die in grote volumina worden gekweekt (> 10 liter) om de lokale overheid (gemeente, provincie of rijk) in het bijzonder genoemde informatie te verstrekken om die overheid in staat te stellen een adequaat rampenbestrijdingsplan op te stellen. Zie ook hoofdstuk 3 II.4 4 van de Leidraad.

Europese fyto-richtlijn 2000/29/EG

Het belangrijkste oogmerk van de fytorichtlijn is om het binnenbrengen en verspreiden van schadelijke organismen te voorkomen. Fytosanitaire regels zijn voornamelijk terug te vinden in de fyto-richtlijn 2002/29/EG. De Nederlandse regelgeving is hierop gebaseerd. In de fyto-richtlijn zijn schadelijke organismen, importverboden, bijzondere eisen en gereguleerde producten aangegeven.

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS