Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Commissies

Commissie Educatie

De commissie Educatie richt zich onder meer op:

 • Het formuleren van criteria waaraan medewerkers moeten voldoen om veilig te kunnen werken met biologische agentia
 • De manier waarop kennis en ervaring kan worden opgedaan om te voldoen aan de criteria
 • Het verhogen van de kennis en vaardigheden van de BVF

De commissie heeft in een scholingsmodule een overzicht gegeven van de minimumeisen die nodig zijn om veilig met biologische agentia, in het bijzonder met GGO’s, te werken. Er is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende vakdisciplines, zoals werken met micro-organismen, planten en dieren en onderscheid tussen verschillende verantwoordelijkheden: uitvoerend medewerker, verantwoordelijk medewerker en BVF/MVF.

De commissie heeft een universeel model gemaakt voor formulieren om verantwoordelijk- en uitvoerend medewerkers te toetsen en de toetsing vast te leggen. Beoordeling formulier UM en VM.
De commissie heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het programma van de jaarlijks door het ministerie van IenW (Bureau GGO) gegeven cursus voor aankomende BVF's. Ieder jaar draagt de Vereniging BVF Platform bij aan deze cursus door het verzorgen van een aantal lezingen.

De commissie houdt op deze website een overzicht bij van landelijk aangeboden cursussen op het gebied van biologische veiligheid. Een overzicht kunt u vinden via de onderstaande link. Als u een cursus geeft waaraan externen kunnen deelnemen en wilt u worden vermeld in ons overzicht, neem dan contact op met de voorzitter.

Overzicht biosafety-cursussen

Lopende projecten en projectvoorstellen

Project: Voorlichting en onderricht voor BVF en MVF.

Het Besluit en de Regeling ggo schrijven voor dat een instelling die met genetisch gemodificeerde organismen werkt één of meerdere toegelaten biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en) aanstelt. De BVF is belast met voorlichting, onderricht en toezicht op de werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). N.a.v. een onderzoek in het werkveld m.b.t. de nieuwe Regeling ggo heeft het bestuur van het BVFplatform de opdracht geformuleerd om scholing voor de ervaren BVFen MVFop te zetten. Deze opdracht is uitgewerkt in deze projectbeschrijving. In dit project, wordt door de Commissie Educatie van de vereniging BVF platform de beschrijving gegeven van de stappen die nodig zijn om te komen tot verdiepende cursussen voor de BVF en de MVF.

Klik hier voor de volledige projectbeschrijving

Projectvoorstel: VMT onderwijs: Standaardiseren en verbreden

De Commissie Educatie van het ontving signalen, dat het VMT onderwijs in Nederland per onderwijsinstelling verschilt in vorm en omvang. Daarnaast ontbreekt een overzicht van het aanbod van VMT cursussen voor mensen, die in een laboratorium werkzaam zijn, maar nog niet bekend zijn met VMT. Daarom heeft de Commissie Educatie een enquête uitgezet waarin verschillende onderwijsinstellingen bevraagd werden over VMT onderwijs. Uit deze enquête kwam een aantal punten naar voren, waaronder:

 • Het VMT onderwijs in Nederland wordt binnen onderwijsinstellingen op verschillende manieren vormgegeven. Iedere relevante opleiding heeft het onderwerp VMT opgenomen in het cursusaanbod, maar de vorm en omvang verschillen nogal.
 • De meeste onderwijsinstellingen zouden graag meer uniformiteit zien in hoe het VMT onderwijs wordt aangeboden en zijn bereid hieraan mee te werken.
 • Voor laboratoriummedewerkers die nog niet bekend zijn met VMT, maar wel regelmatig werken met biologische materialen (inclusief GGO’s), zijn er weinig mogelijkheden om VMT te leren. Denk hierbij aan buitenlandse onderzoekers of medewerkers die vanuit een ander vakgebied komen. 

 

Uit deze resultaten concludeert de commissie het volgende:

 1. Omdat het VMT onderwijs in Nederland verschilt per onderwijsinstelling, varieert het niveau van kennis en vaardigheden m.b.t. VMT onder startende professionals.
 2. Omdat er weinig mogelijkheden zijn voor mensen die reeds in een laboratorium werken om VMT alsnog te leren, varieert ook onder werkende professionals het niveau van kennis en vaardigheden m.b.t. VMT.

De commissie heeft een projectvoorstel geschreven welke binnenkort aan het bestuur zal worden voorgelegd.

Wanneer u denkt de commissie van dienst te kunnen zijn, of wanneer u vragen heeft, dan hoort de voorzitter dat graag van u.

De Commissie Educatie bestaat uit de volgende leden:

 • R. Bouwer (Reinoud)
 • L. van Genne (Linda)
 • B.J.L.J. Joosten (Brian) voorzitter (mail)
 • M. Markerink (Marjanne)
 • W. Nijenhuis (Wouter)
 • B.L. Waarts (Barry-Lee)
 • D. Odinot (Daniëlle)
 • C. Ruyter (Carolien) 

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS