Banner afbeelding Commissie Wet- & Regelgeving

Commissie Wet- & Regelgeving

Werkprogramma

De Commissie volgt de ontwikkeling van wet- en regelgeving met betrekking tot werkzaamheden met GGO's en biologische agentia en aangrenzende wetgeving zoals regels voor vervoer van biologische agentia en het afvalbeleid. Hiertoe worden contacten onderhouden met onder meer de Ministeries van IenWLNVVWSSZW, met de inspecties ILT en de NVWA en met Bureau GGO en de COGEM. Ook worden contacten onderhouden met andere organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Werkgroep biologische veiligheid van de SAAZ-Unie, Nederlandse Vereniging voor Gen- en celtherapie (NVGCT), de European Biosafety Association, de Belgium Biosafety Professionals, e.a. Tevens nemen leden van de Commissie namens de vereniging deel aan inspraakprocedures. Recente voorbeelden hiervan zijn het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029 en de wijziging van het Besluit- en de Regeling GGO.

Publicaties van de commissie

De Commissie heeft sinds haar bestaan verschillende documenten gemaakt die door de BVF gebruikt kunnen worden binnen zijn eigen werkveld en instituut. Dit zijn:

 • Leidraad voor een Handboek GGO Ingeperkt Gebruik. Deze Leidraad is bedoeld als een hulpmiddel voor de Biologischeveiligheidsfunctionaris bij het opzetten van een eigen handboek ter implementatie van Hoofdstuk 2 van de Regeling GGO. Het kan tevens gebruikt worden om een bestaande organisatie en bestaand handboek te optimaliseren. Het hebben van een handboek is geen wettelijke verplichting, in de praktijk blijkt het een nuttig middel te zijn om de interne organisatie helder te krijgen voor alle betrokkenen binnen een instelling. Deze Leidraad is bedoeld als een handreiking en niet als blauwdruk.
 • Extern Transport van Biologisch Materiaal.  In dit document is de complexe materie rondom het nationale en internationale transport van biologisch materiaal overzichtelijk samengevat. Tevens zijn flowschema’s gemaakt voor het indelen van biologische stoffen in juiste vervoerscategorie. Dit document staat op het ledendeel van de website.
 • Vanuit de Regeling GGO moet de vergunninghouder een procedure opstellen om de vakbekwaamheid van medewerkers te beoordelen (Regeling GGO artikel 10 lid 2 sub c). Samen met de Commissie Educatie zijn formulieren gemaakt voor het beoordelen van uitvoerend medewerkers van GGO-projecten en voor het beoordelen van verantwoordelijk medewerkers van GGO-projecten.
 • In samenwerking met de Arbo- en Milieudienst van Radboud Universiteit en UMC St Radboud Nijmegen zijn voor het werken met cel- en weefselkweek veiligheidsvoorschriften opgesteld.

Overige publicaties

De kerncommissie Wet- en Regelgeving bestaat uit de volgende leden:

 • M.W.J.C. Jansen (Mieke)
 • E. Kampert (Evelien), voorzitter mail
 • S. Koopmans (Sicco) (liaison bestuur)
 • G. van Willigen (Gijsbert)

De werkzaamheden van de commissie Wet- en regelgeving worden uitgevoerd door diverse subcommissies en werkgroepen, te weten:

 • De subcommissie GGO’s en biologische agentia
 • Werkgroep Import Dierpathogenen
 • Werkgroep Cites
 • Werkgroep Transport
 • Werkgroep Export Strategische goederen (inclusief Dual Use Reseach of Concern)
 • Werkgroep Nagoya
 • Subcommissie Fytosanitaire zaken

NB: een subcommissie is een continue actieve groep binnen de Cie W&R en heeft de continue aandacht voor bepaalde onderwerpen zonder eindpunt (bepaald door de  kerncommissie). Een werkgroep heeft een beperkte levensduur en wordt opgeheven wanneer het gevraagde product/project is afgerond.  Dit laatste was bijvoorbeeld aan de orde bij de werkgroep Dierlijke bijproducten. Nu de richtlijn ‘Gebruik van dierlijke bijproducten voor onderzoek, diagnose of onderwijs’ in april 2019 is gepubliceerd, is deze werkgroep opgeheven.