Banner afbeelding Doel

Doel

Doel van de Vereniging BVF Platform

De Vereniging BVF Platform beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen. De vereniging wil dat bereiken door een trefpunt te zijn voor biologischeveiligheidsfunctionarissen in Nederland. Centraal staat onderlinge ondersteuning bij het uitoefenen van taken in het kader van de wet- en regelgeving inzake het vervaardigen en gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.
Daarnaast richt de vereniging zich op ondersteuning van hen die in hun werk te maken hebben met vragen over veilig werken met (schadelijke) micro-organismen, zoals bedoeld in het Arbo-besluit. De vereniging stimuleert uitwisseling van kennis,door het geven van informatie en het organiseren van bijeenkomsten, waaronder een jaarlijks symposium. Zij wil onderzoek gericht op de praktijk bevorderen en de belangen van leden behartigen bij overheden en andere instanties.

Beleidsplan

In het beleidsplan worden de missie van de vereniging, de visie van het bestuur en de doelstellingen weergegeven. In een bijlage wordt de organisatie van de vereniging beschreven.

Statuten en huishoudelijk regelement

Statuten en Huishoudelijk reglement  zijn te downloaden.

Werkprogramma

Om de BVF zo goed mogelijk in zijn activiteiten te ondersteunen kan de Vereniging (tijdelijke) commissies instellen. Gebaseerd op een inventarisatie van de behoeften van de BVF heeft de vereniging momenteel vijf commissies ingesteld.