Banner afbeelding Commissie Educatie

Commissie Educatie

Commissie Educatie ontplooit activiteiten op het gebied van scholing en training van medewerkers en professionals in bioveiligheid. De commissie heeft als doel: het vergroten van de kennis en het verbeteren van de vaardigheden van de startende en ervaren BVF, onderzoekers en studenten.

In het figuur hieronder vind je een overzicht van onderwerpen waarmee de commissie zich bezig houdt. Een aantal middelen zijn beschikbaar of nog in ontwikkeling.

Klik op de items in het diagram om meer te lezen

Diagram
Startende BVF
Toelating BVF
BVF Cursus
Buddy Systeem
Uitbreiding
toelating BVF
Ervaren BVF
Verdiepende
BVF opleiding
Uitbreiding
toelating BVF
Expert BVF
Gecertificeerde BVF

Startende BVF

Als BVF word je aangesteld door je werkgever. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan moet je toegelaten worden als BVF door Bureau GGO (BGGO) en word je uitgenodigd voor het volgen van de BVF-cursus.

Scroll naar het diagram


Lopende projecten en projectvoorstellen

De commissie is momenteel bezig met de uitwerking van o.a. onderstaande onderwerpen.

Project ‘Opstellen BVF-toelatingscriteria’.

Dit project gaat over de verbetering van de toelatingsprocedure van de BVF/MVF. Het doel van het project ‘BVF-toelatingscriteria’ is het concretiseren van de criteria die van belang zijn bij het verkrijgen van toelating als BVF. Bij deze beoordeling wordt o.a. gekeken of de aanvrager over voldoende scholing, kennis, ervaring en persoonlijke vaardigheden beschikt die belangrijk zijn voor het goed functioneren als BVF en op welke wijze de verschillende aspecten getoetst moeten worden.

In 2018 is de werkgroep samengesteld door BGGO (o.a. vertegenwoordigers van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI), Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), RIVM en commissie Educatie). In 2019 zijn meerdere sessies en een workshop geweest om een eindproduct op te leveren aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Voortgang en uitkomsten worden t.z.t. door bureau GGO medegedeeld. 

In de werkgroep ‘BVF-toelatingscriteria’ is de wens om geuit om de huidige BVF-cursus te verbeteren (Blended learning) en toetsbaar te maken zodat bevestigd kan worden dat de cursist de inhoud van de cursus na de toets heeft begrepen. Dit is formeel nog niet vastgesteld, maar kan een duidelijke opdracht zijn voor de Commissie Educatie van het BVF Platform. Dit moet nog verder worden afgestemd en er moet worden bepaald of het haalbaar is voor 2021.

Project standaardiseren VMT-onderwijs.

De Commissie Educatie weet van o.a. commissie-leden en het bestuur van BVF Platform, dat het VMT onderwijs in Nederland per onderwijsinstelling verschilt in vorm, inhoud en omvang. Daarnaast ontbreekt een overzicht van het aanbod van VMT cursussen voor mensen, die in een laboratorium werkzaam zijn, maar nog niet bekend zijn met VMT. Daarom heeft de Commissie Educatie een enquête uitgezet waarin verschillende onderwijsinstellingen zijn bevraagd over VMT onderwijs. De belangrijkste vraag is waaraan een VMT cursus minimaal moet voldoen. Er is gestart met het opstellen van minimale leerdoelen voor de praktijk en de theorie.. Er is tevens afgesproken met het BVF Platform bestuur om eerst feedback op te halen bij diegene die input hebben gegeven tijdens de enquête. Uiteindelijk worden de leerdoelen op de website gepubliceerd met een lees- en gebruikswijzer.

Project: Voorlichting en onderricht voor BVF en MVF.

Het Besluit en de Regeling ggo schrijven voor dat een instelling die met genetisch gemodificeerde organismen werkt één of meerdere toegelaten biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en) aanstelt. De BVF is belast met voorlichting, onderricht en toezicht op de werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). N.a.v. een onderzoek in het werkveld m.b.t. de nieuwe Regeling ggo heeft het BVF Platform bestuur de opdracht geformuleerd om scholing voor de ervaren BVFen MVFop te zetten. Deze opdracht is uitgewerkt in deze projectbeschrijving. In dit project, wordt door de Commissie Educatie van de Vereniging BVF Platform de beschrijving gegeven van de stappen die nodig zijn om te komen tot verdiepende cursussen voor de BVF en de MVF. Klik hier voor de volledige projectbeschrijving

Wanneer je denkt de commissie van dienst te kunnen zijn, of wanneer je vragen hebt, dan hoort de voorzitter van de Commisse Educatie dat graag van je.

De Commissie Educatie bestaat uit de volgende leden:

  • Barry-Lee Waarts (UMCG); Voorzitter
  • Brian Joosten (UU)
  • Linda van Genne (HVHL)
  • Danielle Odinot-lahaye (Radboudumc)
  • Kees Korbee (Antoni van Leeuwenhoek); namens BVF-Platform bestuur
  • Marjanne Markerink-van.Ittersum (VU)
  • Reinoud Bouwer (WUR)
  • Wouter Nijenhuis (HU)