Banner afbeelding Aangrenzende wet- en regelgeving

Wet- en Regelgeving

Aangrenzende wet- en regelgeving

Naast de primaire taak van de BVF in het kader van het Besluit en de Regeling GGO, is ook van belang om kennis te hebben van relevante aangrenzende wetgeving. Hieronder volgt een niet uitputtende opsomming van deze aangrenzende wetgeving:

Arbeidsomstandighedenbesluit

Bij activiteiten met voor de mens pathogene micro-organismen, al dan niet genetisch gemodificeerd, gelden voor de werkgever verplichtingen die merendeels staan beschreven in artikel 4.84 Biologische agentia, celculturen en micro-organismen e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze artikelen zijn gebaseerd op Europese richtlijn 2000/54/EG en 2019/1833/EG.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Naast kennisgeving/vergunningplicht voor het werken met GGO is tevens een vergunning in het kader van de Wabo nodig voor de werkruimten waarin wordt gewerkt met ggo’s of biologische agentia. Dit geldt voor laboratoria, dierverblijven, plantenkassen, grootschalige productie. Kortom alles wat valt onder ingeperkt gebruik. Deze omgevingsvergunning wordt over het algemeen verstrekt door B&W van de Gemeente waar de activiteiten plaatsvinden.

Besluit informatie inzake rampen en crises

Dit besluit verplicht organisaties die activiteiten hebben met GGO’s op niveau 3 of hoger of met pathogenen op beheersingsniveau 3 of hoger die in grote volumina worden gekweekt (> 10 liter) om de lokale overheid (gemeente, provincie of rijk) in het bijzonder genoemde informatie te verstrekken om die overheid in staat te stellen een adequaat rampenbestrijdingsplan op te stellen.

Vervoer van biologische materialen

Het transport van biologische materialen dient te voldoen aan internationale en nationale wet- en regelgeving. Dit is een complexe materie. Daarom is een transportrichtlijn opgesteld door de Commissie Wet- en Regelgeving in afstemming met relevante overheidsinstanties. Dit document biedt overzicht van de vigerende vervoerswetgeving, alsmede achtergrondinformatie, praktische uitwerking en flowschema’s. Dit alles is beschikbaar op het ledendeel van de website van het BVF platform.

Afval

De afvoer en verwerking van biologisch afval is in Nederland geregeld in het Landelijk Afval Beheersplan (LAP3) in het bijzonder Sectorplan 19: Afval van gezondheidszorg bij mens of dier en Sectorplan 65 Dierlijk Afval Tevens moet rekening gehouden worden met de Nederlandse wetgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg

Wet op de dierproeven

Voor het werken met transgene dieren of infectie experimenten met genetisch gemodificeerde micro-organismen bij dieren geldt naast de GGO wetgeving tevens de Wet op de Dierproeven. De dierexperimentencommissie (DEC) beoordeelt of het belang van een onderzoek opweegt tegen het ongerief van de dieren. Met het advies van de DEC bepaalt de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) of een instelling een vergunning krijgt voor dierproeven.

Wet Dieren

Sinds de Europese verordening (EU)2016/429 Diergezondheidwetgeving (beter bekend als de Animal Health Regulation (AHR)) is geïmplementeerd, is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren komen te vervallen. Alle zaken met betrekking tot diergezondheid zijn ondergebracht onder de Wet dieren.

Werken met en vervoeren van dierlijke ziekteverwekkers

Voor het werken met bepaalde dierlijke ziekteverwekkers dient op basis van het Besluit en de Regeling Diergeneesmiddelenwet erkenning worden aangevraagd dan wel melding worden gedaan bij de NVWA. Een Leidraad hiervoor is ontwikkeling.

Gebruik van dierlijke bijproducten

Voor het gebruik van dierlijke bijproducten heeft een instituut een erkenning nodig van de NVWA. Voor nadere uitwerking hiervan wordt verwezen naar de Leidraad ‘Gebruik van dierlijke bijproducten voor onderzoek, diagnose of onderwijs_versie okt 22’ die door de werkgroep Dierlijke bijproducten van de Commissie W&R is opgesteld. Deze Leidraad is beschikbaar op het ledendeel van de website van het BVF platform.

Nagoya protocol

Op 23 april 2016 is de Wet implementatie Nagoya Protocol (NP) in werking getreden ter uitvoering van het NP en de EU Access and Benefit-Sharing (ABS) Verordening. 
Instellingen die met genetische bronnen van plantaardige, dierlijke, microbiële of andere oorsprong werken hebben hier mogelijk mee van doen. De werkgroep NP heeft een Leidraad opgesteld om de BVF handvat te bieden óf en op welke wijze voldaan moet worden aan de verplichtingen van het NP. Deze Leidraad is beschikbaar op het ledendeel van de website van het BVF platform.

Plantpathogenen en quarantaine organismen

Per 2019 is de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking getreden. De regelgeving kent nu Q(uarantaine)-organismen en Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's). De gewijzigde lijst met Q-organismen kunt u vinden op de NVWA website. De lijst met RNQP-organismen kunt u raadplegen op de website van de EU in document (EU) 2019/2072; zie daarin bijlage IV (bladzijde 30). Tevens is op de website van de NVWA de nieuwe Eisentabel R&D Fyto versie 5.1 beschikbaar. In dit document vindt u de inrichtingseisen en werkvoorschriften die gelden bij een ontheffing in de R&D-sector voor het inperken van fytosanitaire risico's.