Banner afbeelding Overheid en wet- en regelgeving

Wet- en Regelgeving

Overheid en wet- en regelgeving

Besluit en Regeling GGO

In Nederland zijn handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) gebonden aan regels. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen en zijn verder uitgewerkt in de Regeling genetisch gemodificeerde organismen. De in de Regeling GGO en genoemde bijlagen zijn te downloaden op de pagina’s van Bureau GGO onder Documenten/ Regelgeving. De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op Europese richtlijnen. Voor ingeperkt gebruik is dit 2009/41/EG en voor introductie in het milieu 2001/18/EG en geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer.

De Regeling GGO geeft voorschriften met betrekking tot ingeperkt gebruik en tot introductie in het milieu. Onder ingeperkt gebruik worden handelingen met GGO’s verstaan in laboratoria, proefdierstallen, plantencellen en dergelijke. Onder introductie in het milieu worden veldproeven, maar ook medische toepassingen zoals gentherapie verstaan. De BVF is wettelijk gezien de aangewezen toezichthoudend functionaris voor ingeperkt gebruik, de Milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) voor introductie in het milieu. De vergunningverlening verloopt in beide gevallen via Bureau GGO.

Bevoegd gezag

Het ministerie van IenW is in Nederland de bevoegde autoriteit met betrekking tot deze Europese richtlijnen en verantwoordelijk voor de implementatie ervan in de Nederlandse wetgeving. Het Bureau GGO is een onderdeel van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het bureau verzorgt de uitvoering van het Besluit GGO en is het contactpunt voor de informatieverstrekking met betrekking tot kennisgevingen en vergunningaanvragen. De uiteindelijke beschikking op kennisgevingen en vergunningaanvragen geschiedt door het Ministerie van IenW. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) is een onafhankelijke technische wetenschappelijke adviescommissie die onder meer de Minister van IenW gevraagd en ongevraagd adviseert over risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met GGO’s.

De  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met het toezicht op- en handhaving van de Regeling GGO. Daarbij gaat het om gebruik in laboratoria (ingeperkt gebruik), veldproeven en gentherapie (introductie in het milieu) en om markttoelating.