Banner afbeelding Wetgeving & overheid

Links

Wetgeving & overheid

COGEM: Commissie Genetische Modificatie

De COGEM heeft tot taak de Minister van Infrastructuur en Milieu op diens verzoek of uit eigen beweging te adviseren. De COGEM adviseert de regering over de milieurisicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen en signaleert over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie.

Ministerie SZW

De site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt uitgebreide informatie op het gebied van werk en inkomen. Bescherming van werkers tegen gevaren van biologische agentia valt onder de Arbowetgeving van dit Ministerie.

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne

Hoe gaan werkgevers en werknemers om met fysische, chemische en biologische risico`s die nadelig kunnen zijn voor hun veiligheid, gezondheid en welzijn?