Leidraad incidenten beheersing

Nieuws

16 dec

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform via de kennisbank. Niet-leden kunnen het document aanvragen bij de secretaris van het bestuur van het BVF-platform via bestuur@bvfplatform.nl.

Het doel van incidenten beheersing/management is om zo snel mogelijk te handelen en de ongewenste gebeurtenis te herstellen, eventuele gevolgeffecten te voorkomen of te verminderen. Om te kunnen handelen ingeval van een ongewenste gebeurtenis is het zaak om daarop voorbereid te zijn. Met deze leidraad geven we u handvatten om uw organisatie voor te bereiden op ongewenste gebeurtenissen waarbij biologische agentia van risicoklasse 2 en 3 aanwezig (kunnen) zijn.

De leidraad is opgebouwd uit zes hoofdstukken en een hoofdstuk met bijlagen. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid en gaat vervolgens in op drie mogelijke scenario’s, namelijk incident, accident en calamiteit met een BA van risicoklasse 2 en 3.

  • Hoofdstuk 2 gaat in op de voorbereiding op ongewenste gebeurtenissen met aandacht voor scenario identificatie, taakvaststelling, vormgeving van op te volgen procedures, voorlichting, oefening en er wordt aandacht besteed aan biosecurity.
  • Hoofdstuk 3 gaat in op de organisatie van de taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij ongewenste gebeurtenissen.
  • Hoofdstuk 4 gaat in op het melden en de afhandeling van de ongewenste gebeurtenissen.
  • Hoofstuk 5 beschrijft de evaluatie van de ongewenste gebeurtenis.
  • Hoofdstuk 6 spitst zich toe op voorlichting en training.
  • In de bijlagen komen voorbeelden van best practices aan de orde.

Leden kunnen de leidraad downloaden via de kennisbank (login vereist).

Afbeelding bij evenement Leidraad incidenten beheersing